Johannes Warns

O učiteli a řediteli Biblické školy v Berlíně (od r.1919 ve Wiedenestu), neúnavném misijním pracovníku a spoluzakladateli bratrských sborů (tzv.„otevřených bratří“) ve východní Evropě J. Warnsovi, by se daly psát romány. Abych vám jej v krátkosti přiblížil, pokusím se popsat alespoň to, jak dospěl ke své životní vizi – budování svobodných církví podle biblických principů - a jak ji uskutečňoval.

K obrácení dospěl bratr Warns během svého studia teologie v Greifswaldu a filosofie v Halle na jednom shromáždění Armády spásy na nádraží v Hale (1896). Atmosféra jednoduchého, ale ryzího společenství se jej hluboce dotkla a rozpoutala v něm vnitřní zápas. Nakonec poklekl a činil pokání, po kterém prožil nepopsatelnou radost a jistotu, že v Ježíši Kristu je zachráněn, a že jsou mu odpuštěny všechny jeho hříchy.

Když dokončil svá studia druhou zkouškou z teologie na téma: „Je-li lid Nové smlouvy kněžský, jaké jsou tedy jeho kněžské povinnosti?“, cítil se být veden k evangelizační a misijní práci. Jako vikáři zemské evangelické církve mu bylo zakázáno vést jakékoliv biblické skupinky. Komentoval to následovně: „..autorita Božího Slova mě nutila a já jsem jí nemohl a nechtěl stavět na odpor. Povolání faráře zemské církve by mě přivádělo do dalších konfliktů svědomí.“ Johannes Warns tedy začal hledat společenství křesťanů, které by uplatňovalo důslednou reformaci i v církevním životě. Kladlo důraz na obrácení, uplatňování darů Ducha, křest věřících, na státu nezávislé vedení sborů, biblickou Večeři Páně a misijní působení.

V roce 1905 přijal nabídku zakladatelů Alianční biblické školy v Berlíně, aby zde působil jako učitel a později ředitel. Škola měla připravovat obrácené a obdarované křesťany na misijní práci ve východní Evropě. Warns měl už v té době kontakty s probuzeneckými kruhy na území Rakouska-Uherska, mezi jinými s bratrem Sadloněm ve Staré Turé a manžely Butcherovými v Bratislavě (od r. 1902). Prostřednictvím školy a jejich absolventů tyto vztahy dále rozvíjel.

Postupem doby vyšlo z Alianční biblické školy hodně požehnaných pracovníků, se kterými br.Warns udržoval živý kontakt. Pravidelně navštěvoval na svých cestách na Balkán mimo jiné i br.J.Mrozka, F.Butchera, F.J. Křesinu, Kevického a Lauba. Promlouval na domácích shromážděních a konferencích. Živě se zajímal o duchovní práci v místech, která navštěvoval. Když v roce 1932 mluvil na konferenci v Brně navštívil i nedaleké Kralice, aby se seznámil s místem vzniku, jemu dobře známé Bible kralické. Jako autor učebnice novozákonní řečtiny oceňoval namáhavou překladatelskou práci, ke které je nutné vychovat nejen milovníky Písma, ale i jazykově zdatné odborníky. Povzbuzoval své žáky ke studiu biblických jazyků a historie. Ve svých knihách Křest (1913), Večeře Páně (1917), Služba a řád v církvi (1919) poukazoval na autoritu Bible pro praktický život Církve. V tomto duchuvyučoval i své žáky, které také navštěvováním povzbuzoval na místě kde působili. Udělal si i čas na to, aby v Pezinku navštívil mladou vdovu po absolventu biblické školy A.Gschwengovi, který v roce 1929 zemřel na zápal plic ve věku 26 let.

Bratr Johannes Warns svou plodnou učitelskou, kazatelskou a spisovatelskou prací vytrvale uskutečňoval svou vizi budování křesťanských sborů podle biblických zásad. Věnoval se nejenom důkladné přípravě křesťanských pracovníků, ale i jejich navštěvování. Četnými kázáními v malých domácích sborech i na velkých konferencích podporoval jejich práci a povzbuzoval je svým zájmem. Z mnoha jeho publikací vyšla v češtině nákladem Dr.Jana Zemana praktická homiletická příručka nazvaná „500 náčrtů k biblickým proslovům“.

Na závěr bych chtěl zacitovat z deníku bratra Warnse, který se mi stal nejen bohatým zdrojem informací o vzniku Křesťanských sborů na území bývalého Rakouska-Uherska, ale i svědectvím o naplnění jedné životní vize. Na první straně měl zapsán tento verš barokního básníka Angela Silesia:

„Cestuješ, bys´ mnoho viděl a taje vypátral:
pak-li jsi Boha nezahlédl, nic jsi nezískal.“

 

Rubriky:

Nejnovější
Sborový život
Ohlédnutí
Časopisy (ŽS, ZSPL)
Záznamy
Financování
Kdo jsme

 
Kontakt
Odkazy
Přihlášení